POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES 

Serwisu beIN Offices 

Informacje Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności oraz Plików Cookies opisuje sposób przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego beIN Offices powered by biznesHUB, działającego pod adresem https://beinoffices.pl/ (dalej zwany: „Serwis”), który prowadzony jest przez spółkę BiznesHUB spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: Plac Jana Matejki 10 lok. 6B, 31-157 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000846568, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6762581808 oraz numer REGON: 386321400, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł, opłaconym w całości (zwaną dalej: „Usługodawcą”).

DANE OSOBOWE

 1. W ramach Serwisu mogą być przetwarzane takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numeru telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres IP.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu jest spółka BiznesHUB spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: Plac Jana Matejki 10 lok. 6B, 31-157 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000846568, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6762581808 oraz numer REGON: 386321400, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł (opłacony w całości), a także wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, w tym spółka Office& Cowork Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000665698, posiadająca numer REGON: 366657908, NIP: 6762523828, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł opłaconym w całości oraz spółka Office& Cowork Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: Plac Jana Matejki 10/6b, 31-157 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856873, posiadająca numer NIP 6762584617 oraz numer REGON 386872956, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Serwisu w następujących celach:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także, 
  2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Usługodawcę bądź podmioty powiązane z Usługodawcą – w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę polegający na informowaniu o usługach swoich oraz swoich partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub praw wobec Użytkowników lub obrona przed roszczeniami Użytkowników – w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę polegający na konieczności dochodzenia lub obrony praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w przypadku dokumentów księgowych przez okres 6 lat od końca roku, w którym dany dokument został wystawiony) oraz konieczny dla wykazania przez Usługodawcę prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń. W przypadku działań marketingowych dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.
 5. W celu zabezpieczenia danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Użytkownikiem, a serwerem jest szyfrowane.
 6. W niektórych przypadkach Usługodawca lub podmioty powiązane z Usługodawcą mogą dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia Użytkownikowi oferty produktów oraz usług dostosowanych do potrzeb Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane ani nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w zakresie innym niż działania marketingowe, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.
 7. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika – prawo do jej wycofania.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Użytkownikowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wszelkie ewentualne skargi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu oraz przetwarzania danych dotyczących Serwisu należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: e-mail: administracja@beinoffices.pl, telefon: +48 535 899 899.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa Serwisu nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze w/w strony internetowej. 
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Są one przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą być niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji, zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego, monitoring dostępności usług.
 5. Serwis wykorzystuje również pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania ze Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Są one wykorzystywane w celu: umożliwienia przywrócenia ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji użytkownika, zapamiętania ostatnio wybranej kategorii w produkcie, sprawdzenia czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienia automatycznego zalogowania do produktu, dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją, przywrócenia ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym, wyświetlenia ostatnio wybranego parametru sortowania.
 6. Serwisu korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych Serwisu, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów, ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron internetowych Serwisu, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, badanie zapisów na newslettery, wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystanie narzędzi do komunikacji, integracja z portalami społecznościowymi, dokonywanie płatności internetowe.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem ze Serwisu mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem strony internetowej Serwisu.
 8. W każdym wypadku istnieje możliwość dokonania przez Użytkownika samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmian takich można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą polegać m.in. na zablokowaniu instalowania plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne opcje stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Odrzucenie plików cookies może oznaczać, że niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z danej funkcji.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Utrwalane mogą być następujące dane: czas nadejścia zlecenia lub zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony internetowej Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacja o przeglądarce Użytkownika, informacja o adresie IP. Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 2. Usługodawca zdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

 1. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej ze stron internetowych Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. W ramach stron internetowych Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Serwis nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.